2024 — BREF

Уведомление медия за регулирана информация

18 Юни 2024

У В Е Д О М Л Е Н И Е от “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, вписано в търговския регистър с ЕИК 131350366 представлявано от Изпълнителния директор Чавдар Иванов Донков относно: медия за разкриване на регулирана информация   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   С настоящото и във връзка с изискването на чл. 27 от Наредба […]

Повече

Покана ОСА 2024

17 Май 2024

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 25 юни 2024 г. от 10:00 ч.

Повече
1 2

Новини