Уведомление за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър

06 Ноември 2018

На 06.11.2018 г. успешно приключи вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

Повече

Уведомление за отказ на ТР за вписване на промени в Капитала на Дружеството

02 Октомври 2018

На 10.09.2018г. е постановен отказ по подаденото заявление в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с който се отказва вписване на заявените промени в капитала на Дружеството.

Повече
1 2 3 7

Новини