03

“Фонд за недвижими имоти Бългаия” АДСИЦ е дружество със специална инвестициона цел, инвестиращо в недвижими имоти с парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа.

научи повече
02

Фондът е специализиран в придобиването на стратегически имоти и инвестира предимно във високодоходни недвижими имоти, във всички сектори на имотния пазар в България.

научи повече
01

ФНИБ е публично дружество, листвано на Бългаска Фондова Борса – София с борсов код “5BU”( “BREF”)

научи повече
Виж всички новини

Новини

апр20
Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на дружеството

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, от 20 150 000 лв., разпределен в 20 150 000 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 40 300 000 лв., чрез издаване на нови 20 150 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,90 лева за акция.

научи повече
апр20
Покана за ОСА юни 2018

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 20 юни 2018 г. от 10:00 ч., в гр. София.

научи повече
мар12
Успешно вписване на намалението на капитала в Търговския регистър

С настоящото „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ уведомява, че гласуваните промени в устава на проведеното на 28.02.2018г. Общо Събрани на Акционерите са успешно вписани в Търговския регистър, с което се завършва процедурата по намалението на капитала на Дружеството.

научи повече