Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

„Фонд за недвижими имоти България” (ФНИБ) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление в гр.София. Дружеството е основано през октомври 2004г. и е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Историята му датира от април 2005г., когато Фондът получава лиценз и започва дейността си като акционерно дружество със специална инвестиционна цел. 

ФНИБ се специализира в стратегически покупки и инвестиции в имоти с добра възвращаемост във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България.

 Основната инвестиционна цел на Фонда е да осигури на акционерите си комбинация от текущ доход и нарастване стойността на акциите в дългосрочен план. Неговата стратегия е да придобива, развива, управлява и отдава под наем имоти с висок потенциал за генериране на текущи парични потоци и реализация на добра капиталова печалба.

Като публична компания, ФНИБ е регистриран на Българска Фондова Борса (София) с борсов код “5BU” (“BREF”). С набрания собствен капитал в размер на 36 милиона евро Фондът е сред най-големите акционерни дружества със специална инвестиционна цел в Българя.

Българското законодателство предоставя значителни привилегии на местните дружествата със специална цел, което дава възможността ФНИБ да бъде освободено от данък печалба, но го задължава да изплаща като дивидент на своите акционери поне 90% от своите нетни приходи.

Като публична компания дейностите на ФНИБ  е под контрола и надзора на Комисия за Финансов Надзор (КФН).