Покана за ОСА май 2017

20 Април 2017

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 29 Май 2017 г. от 10:00 ч., в гр. София.

Повече
1 2 3

Новини