Уведомление медия за регулирана информация — BREF

Уведомление медия за регулирана информация

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ,

вписано в търговския регистър с ЕИК 131350366

представлявано от Изпълнителния директор Чавдар Иванов Донков

относно: медия за разкриване на регулирана информация

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  С настоящото и във връзка с изискването на чл. 27 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че считано от 01.07.2024 г. „Фонд за недвижими имоти” АДСИЦ прекратява сключен договор и преустановява разкриването на регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез специализирана финансова медия Investor.bg, достъпна на адрес: http://www.investor.bg/bulletin/.

„Фонд за недвижими имоти” АДСИЦ ще продължи да оповестява регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез специализирана финансова медия X3News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/, както и чрез електронната страница на дружеството на адрес www.brefbg.com.

Новини