Уведомление увеличено дялово участие

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното Ви уведомявамe, за следното:

ЗУПФ Алианц България  информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличило дяловото си участие в капитала на фонда от 4,93% до 6.31%.

- Уведомление

Новини