Уведомление увеличено дялово участие

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

Николай Сергеевич Драгомирецки – член на борда на директорите, информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличил дяловото си участие в капитала на Фонда от 1.87% на 1.94%.

- Уведомление

Новини