Уведомление увеличено дялово участие

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявамe, за следното:

УПФ „Доверие“  информира ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, че е увеличило дяловото си участие в капитала на фонда от 4.54% до 5.06%, а на тази основа ПОК „Доверие“ има непряко участие в капитала от 6.86%.

- Уведомление

 

Новини