Уведомление продажба на урегулиран поземлен имот

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ сключи договор за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ 474 кв. м., находящ се в област София, община Столична, гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4. Базовата продажна цена на имота възлиза на 350 000 евро (триста и петдесет хиляди евро) без ДДС.

- Уведомление

 

Новини