Уведомление приключило публично предлагане на акции

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ ви уведомява, че на 13.08.2018 г. успешно приключи публичното предлагане акции на дружеството. От предложените 20 150 000 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.90 лева, бяха записани и реално заплатени общо 14 491 925 акции и внесени по набирателната сметка 27 534 657.50 лева, с което се надвишава минималното изискване за успех на емисията. Предстои вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

-Уведомление

Новини