Уведомление подписан договор за наем в КГО

 На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с „ТЕУ България“ ООД в офис сградата си Камбани Грийн Офиси. Новият договор е за срок от 5 г., а общата отдадена площ е 578 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 55.26 % от отдаваемите офис площи.

- Уведомление 

Новини