Уведомление подписан договор за инвестиционен банков кредит

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното: 

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ сключи договор за инвестиционен банков кредит с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД в максимален размер до 41,000,000 лева, усвоими на траншове и предназначен за финансиране изграждането на офис сграда в гр. София, София Тех Парк. Срокът на кредита е до ноември 2029 година, с гратисен период за главницата до март 2022 г. Дължимата лихва по кредита е ПРАЙМ Бизнес клиенти плюс 1.4% по времето на усвояване и 1.05% след това, но общо не по-малко съответно от 2.4% по времето на усвояване и 2.05% след това.

 

- Уведомление  

Новини