Уведомление подписани допълнителни споразумения към договорите за наем на „ДОВЕРИЕ – БРИКО” АД

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем на „ДОВЕРИЕ – БРИКО” АД за удължаване сроковете на Договорите за наем

- Уведомление

Новини