Уведомление окончателен договор за продажба магазин Бриколаж Варна

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ финализира сделката и сключи окончателен договор за продажба на Търговски център „Доверие – Бриколаж“ с адрес гр. Варна, район Младост, п.к. 9000, „Западна промишлена зона”.

- Уведомление

Новини