Уведомление нов директор за връзка с инвеститорите

 На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

С решение на Съвета на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, на основание чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК, е назначен Атанас Кирилов Трайчев за нов Директор за връзки с инвеститорите на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ.

Адрес, телефон и e-mail за контакти  с новия директор връзки с инвеститорите:

България, София, 1113, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1

тел: +359 2 980 93 09;

e-mail: bref@brefbg.com

Атанас Кирилов Трайчев

- Уведомление 

Новини