Уведомление издадено разрешение за строеж

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., и във връзка с подадените необходими документи за получаване на разрешение за строеж в София Тех Парк, Ви уведомяваме, за следното:

На 04.12.2018 г.  ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ получи разрешение с номер 336/04.12.2018г., за строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичния парк в гр.София. Съгласно издаденото разрешение Дружеството придобива правото да изгради многофункционална административно-обслужваща сграда със ЗП 2 325 кв.м., РЗП –50 761.38 кв.м., включващо и подземен паркинг на две нива с РЗП 15 717 кв. м.

- Уведомление

Новини