Уведомление избран нов изпълнителен директор

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

С решение на Съвета на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е избран Николай Сергеевич Драгомирецки за изпълнителен директор на дружеството.

- Уведомление

Новини