Уведомление за сключен договор за наем в КГО

 На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа договор за наем на офис площи с „НЕТЕРА“ ЕООД в офис сградата си Камбани Грийн Офиси. Новият договор е за срок от 5 г., а общата отдадена площ е 1 611,24 кв.м. С отдадените помещения запълняемостта на сградата нараства до 49.45% от отдаваемите офис площи.

  - Уведомление

Новини