Уведомление за сключен анекс към договор за наем в сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа допълнително споразумение към договор за наем за допълнителни офис площи със „РОБЕРТ БОШ” ЕООД в новата сграда Синерджи Тауър в София Тех Парк. Наемният срок, съгласно анекса, е 6г., а общата отдадена площ е 2749.41 кв.м. С отдадените допълнителни помещения запълняемостта на сградата става 17.0% от отдаваемите площи.

- Уведомление

Новини