Уведомление за промяна на адрес на седалище и управление

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ промени уставът си, в частта касаеща адресът на седалището и управлението на дружеството. Като той, заедно с адресът за кореспонденция с всички институции вече е:

 Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1784

р-н Младост

бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16

  

Промените в данните са отразени в Търговскичт регистър.

- Уведомление

Новини