Уведомление за промяна на адреса за кореспонденция

 На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ промени адресът си за кореспонденция с всички институции на:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1784

р-н Младост

бул./ул. бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16

 Промените в данните са отразени в Търговскичт регистър.

- Уведомление

Новини