УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ В К.К. БОРОВЕЦ

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:
„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ извърши продажби на три апартамента от Апартаментната сграда Секвоя 2 в к.к. Боровец, община Самоков, с обща площ 257.43 кв.м. Също така бяха извършени продажби и на два прилежащи гаража, с обща площ 83,42 кв.м.

Новини