Уведомление за подписан предварителен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

След спечелване на проведения от „София Тех Парк” АД търг за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа предварителен договор за придобиването на съответното право за строеж.

Общата цена за придобиване на правото за строеж, която следва да бъде платена на две части, е 9,652,000 лева. Съгласно подписания предварителен договор Дружеството ще придобие правото да изгради многофункционална административно-обслужваща сграда със ЗП 4 395 кв.м.,  РЗП – до 35 000 кв.м. и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ до 16 000 кв. м. и площ на терена, върху който се реализира отстъпеното право на строеж  –   8 140 кв. м. Окончателния договор следва да бъде подписан в рамките на настоящата година.

- Уведомление

Новини