Уведомление за подписан окончателен договор за придобиване на право за строеж в София Тех Парк

След подписания в края на юни 2017 г. предварителен договор със „София Тех Парк” АД за придобиването на право на строеж в Зона 2 от застроителния план на Научно-технологичен парк, гр. София, „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ подписа и окончателен договор за придобиването на съответното право за строеж.

Общата цена за придобиване на правото за строеж е 9,652,000 лева. Съгласно подписания окончателен договор Дружеството придобива правото да изгради многофункционална административно-обслужваща сграда със ЗП 4 395 кв.м.,  РЗП – до 35 000 кв.м. и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ до 16 000 кв. м. Площта на терена, върху който се реализира отстъпеното право на строеж е 8 140 кв. м. Срокът за изграждане на сградата е 5 години от сключването на окончателния договор.

- Уведомление

Новини