Уведомление за подписано допълнително споразумение към договор за наем в Бизнес Парк София

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г. Ви уведомявам, за следното:

 „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ удължи с 5 години договора за наем на „ИексЕлСървисис България” ЕАД за офиси с обща площ 1545 кв.м., находящи се в гр. София, ж.к. Младост, Бизнес Парк София, Сграда №1. След удължаването, срокът на договора за наем е до май 2026г.

Новини