Уведомление за отказ на ТР за вписване на промени в Капитала на Дружеството

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ чрез първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 20.04.2018 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 619-Е от 15.06.2018 г., Ви уведомявам, за следното:

На 20.04.2018 г. Съветът на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е взел решение на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ от 20 150 000 лв. до 40 300 000 лв., чрез издаване на нови 20 150 000 броя безналични акции, с право на един глас. Съветът на директорите, съобразно изложеното, е приел Проспект за първично публично предлагане на акции на същото заседание на 20.04.2018 г. Със свое Решение № 619-Е от 15.06.2018 г. Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на акции на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

Публичното предлагане на 20 150 000 акции от увеличението на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ приключи успешно на 13.08.2018 г., като бяха записани и заплатени общо 14 491 925 броя нови акции. При увеличаването на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ бяха спазени всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦ.

С Заявление, вх. № 20180828171916/28.08.2018г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията е подадено искане за вписване на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

На 10.09.2018г. е постановен отказ по подаденото заявление, с който се отказва вписване на заявените промени.

С Заявление, вх. № 20180920121438/20.09.2018г., в Търговския регистър при Агенция по вписванията отново е подадено искане за вписване на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

На 28.09.2018г. е постановен отказ по подаденото заявление, с който се отказва вписване на заявените промени.

Считаме, че постановените откази да бъде вписано успешното увеличение на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ са неправилни и неоснователни.

Постановеният на 10.09.2018г. отказ е обжалван пред СГС в законоустановения срок, а постановеният на 28.09.2018г. отказ също ще бъде обжалван пред СГС в законоустановения срок.

- Уведомление

Новини