Уведомление за вписване увеличението на капитала в Търговския регистър

На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ чрез първично публично предлагане на акции, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 20.04.2018 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 619-Е от 15.06.2018 г., Ви уведомявам, за следното:

На 06.11.2018 г. успешно приключи вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на промени във вписани обстоятелства по част „Капитал“ по партидата на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ. В резултат от направеното вписване основния капитал на дружеството е увеличен на 34,641,925лв., разпределени в 34,641,925 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Предстои новите акции да бъдат вписани в Централния депозитар.

 - Уведомление

 

 

Новини