Покана ОСА 2022

 

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на

“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ

 

Съветът на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 30 юни 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.; проект за решение – ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.; проект за решение – ОС избира “Ърнст и Янг Одит” ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.;

Уникалния идентификационен код на събитието е BREFOGM2022; ISIN кодът на емисията акции на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ”АДСИЦ е BG1100001053.

Поканват се всички акционери на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ”АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 16 юни 2022 год. – 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 34 641 925, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. на 30 юни 2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес bref@brefbg.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на 15 юли 2022 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.

 

- Покана

- Материали

- Пълномощно образец

 

Новини